Nyheter

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas Söndag den 25 november kl 18:00 på Njurunda Hembygdsgård (klockarberget). Välkomna!

Dagordning

1.   Fråga om mötets behöriga utlysande

2.   Val av ordförande för mötet

3.   Val av sekreterare för mötet

4.   Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 

5.   Godkännande av dagordningen

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse + kassarapport

7.   Revisorns berättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

9.   Val av ordförande 1 år.  

10. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

11.Val av fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år.  

12. Val av en revisor för en tid av ett år 

13. Val av valberedning (minst 1 person) för ett år

14. Firmatecknare med personnr                 

15. Fastställande av medlemsavgifter nästkommande Verksamhetsår. Ex Hålls mötet nov 2017 så bestäms medlemsavgift för påföljande år from 1 juli 2018

16. Övriga frågor. (Övriga frågor skall anmälas minst 7 dagar före årsmötet. Har propositioner eller motioner inkommit skall även dessa tas upp till behandling. Beslut får dock inte fattas i de fall då ovanstående ej funnits tillgängligt på dagordningen för medlemmarna på hemsidan minst 7 dagar innan årsmötet)

Läs mer
https://www.facebook.com/groups/nssks/events/